De fractie van TOG heeft tegen de herziening van het grondstoffenbeleidsplan gestemd. Mayke stelde vragen aan wethouder Markwat over het ontbreken van oplossingen voor de problemen bij het inzamelen van de groene PMD zakken in het buitengebied. De wethouder heeft nog geen passende oplossing voor handen.

De gemeenteraad stemde over het verlenen van een concept verklaring van geen bezwaar voor de bouw van 111 flexwoningen in Sommelsdijk. Een meerderheid van SGP, CDA, CU, PvdA, D66, GJZ en GOLV stemde voor de verklaring. TOG, VKGO en VVD stemden tegen.

De motie om te wachten met de hervatting van de bouwwerkzaamheden voor de 111 flexwoningen tot alle zienswijzen zijn behandeld van TOG en D66 werd gesteund door VKGO en VVD, de overige partijen stemden tegen. Omdat er geen meerderheid was voor de motie wordt de bouw volgende week hervat. Ondanks het ontbreken van een geldige vergunning.

Een motie van TOG over het mogelijk maken van een onderzoek naar het aanpassen van plaatsnaamborden in de lokale streektaal kreeg brede steun. Wethouder van Putten laat uitzoeken uit welke ‘potjes’ dit initiatief betaald kan worden.

Ten slotte stelde Thomas vragen aan wethouder Eijkenduijn over de verkoopprocedure van gronden aan de Eerste Bekadeweg voor de realisatie van bouwproject Heerlijk Haringvliet. Was de verkoopprocedure openbaar, ja of nee? Wethouder Eijkenduijn kon hierop geen antwoord geven en zegde toe de vragen schriftelijk te beantwoorden.